Text Boxes

Name:
Password:

Text Area

Radio Buttons

Item 1 Item 2 Item 3

Checkboxes

Checkbox 1 Checkbox 2

Drop Down Selection